over ons

GKv Winschoten Vredeskerk

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Winschoten is een gemeenschap van ongeveer 170 leden. Het is een bont gezelschap uit alle leeftijden en alle lagen van de maatschappij. De helft van de leden woont in Winschoten, de andere helft in de dorpen er omheen. De gemeente is op 6 mei 1945 ontstaan uit een afsplitsing van de Gereformeerde kerken (Synodaal). Van 1949 tot 1995 kerkte de gemeente in de Joodse Synagoge aan de Bosstraat, waarna de gemeente vanwege haar omvang verhuisde naar de Vredeskerk.

In de huidige kerkenraadkamer hangt nog een glas in lood raam dat herinnert aan de periode dat de gemeente kerkte in de Synagoge. Dit raam stelt een jodenster voor en dateert van 1984.

Vredeskerk

De Vredeskerk werd oorspronkelijk gebouwd door de Evangelisatievereniging van de Hervormde kerk en werd ontworpen door architect R.Boiten te Veendam. Op 27 augustus 1925 werd het door ds Evenhuis ingewijd met als gevelsteen Ned. Hervormde Kapel. In 1995 werd het gebouw aangekocht door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt waarna het in 1996 inwendig werd opgeknapt en opnieuw geschilderd.

Voorzieningen:

Ringleiding: Het kerkgebouw is voorzien van ringleiding, uw gehoorapparaat moet hiervoor op de T-stand worden gezet.

Kerkdienst:

De liturgie wordt geprojecteerd. De kerkdiensten worden uitgezonden via YouTube.

Kinderoppas is er tijdens de ochtenddienst.

Kindernevendienst wordt gehouden volgens het rooster.

Parkeergelegenheid: Nabij het kerkgebouw is ruime parkeergelegenheid beschikbaar.

Verenigingslokaal: In het verenigingslokaal worden de verschillende vergadering en catechisaties gehouden. Op de 1e zondag van de maand is er de gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kopje koffie/thee of fris, te ontmoeten in het verenigingslokaal

Groeigroepen:

Met ingang van 2013 / 2014 is de opzet van de gemeente gewijzigd. De wijken zijn vervallen en alle gemeenteleden zijn onderverdeeld in groepen. De taken worden zo veel mogelijk verdeeld tussen gemeenteleden en ambtsdragers. Doel is de onderlinge band te versterken, de naastenhulp breder op te zetten, meer leden inzetten om de gemeente op te bouwen, drempel om ambtsdrager te worden verlagen en het ontlasten van de ambtsdragers.

Catechisatie

Het geloof in God wordt al eeuwenlang doorgegeven van de ene generatie op de andere. Catechisatie is daar een hulpmiddel bij. Tijdens catechisatie leren wat christenen geloven, hoe een christelijke levensstijl eruit ziet, op welke manieren je kunt bidden en hoe God met de Bijbel helpt om je geloof verder te verdiepen. Als jongeren begrijpen wat ze geloven en als volwassene hun geloof willen belijden in deze wereld kunnen ze geloofsbelijdenis afleggen. Volwassenen, of jongeren die niet zijn opgegroeid in de kerk, kunnen ook catechisatie volgen. Neem in dat geval contact op met de predikant of ouderling, hij kan je meer vertellen over de mogelijkheden.

Groep 1: Ds Huisman

Groep 2: Mirjam de Wit

Groep 3: Ds Huisman

Jeugd:

Creche: Tijdens de ochtenddienst.

Jeugdclub; de Tieners: 1 keer in de 2 week op een avond

Jeugdvereniging 12+ Betweeners: 1x in de 2 weken op zondagochtend

Jeugdvereniging 16+ Juventus Dei

Orgel

Het orgel stamt uit 1883 en werd oorspronkelijk gebouwd in opdracht van de Doopsgezinde kerk te Hengelo door de orgelmakers C.F. Haupt en Sohn te Oster Cappeln. Het gebouw van de Doopsgezinde kerk werd in 1961 gesloten waarna het orgel In 1962 werd geleverd aan de “Kapel” in Winschoten, zoals het kerkgebouw toen in de wandelgangen nog werd genoemd. Bij de plaatsing in 1962 werd het Haupt orgel aanzienlijk gewijzigd om het oorspronkelijke Haupt-klankconcept om te buigen naar de barokklank die toen in zwang was. Er bestaan plannen voor (gedeeltelijke) restauratie van het orgel naar de originele dispositie.

Samenwerking met CGK

In 1989 zijn de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) en de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Winschoten met elkaar in gesprek gegaan om samen de kerkelijke eenheid te zoeken en te beleven. De gesprekken resulteerden in 1997 in een intentieverklaring waarin beide kerken elkaar erkennen als ‘Kerken van onze Here Jezus Christus’. Naast deze erkenning werd uitgesproken om ook de gemeenteleden meer met elkaar in contact te laten komen, dus van samenspreking naar samenwerking. Deze samenwerking werd in 2000 in een beleidsplan op schrift gesteld met daarin o.a.: gezamenlijke erediensten, gezamenlijke gemeenteavonden, gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, gezamenlijke diaconale vergaderingen, evangelisatie, gezamenlijke avondmaalsviering en de toelating van elkaars leden tot het vieren van het heilig avondmaal. In het voorjaar van 2018 hebben de beide kerkenraden uitgesproken toe te werken naar een samenwerkingsgemeente. Dit besluit heeft een principiële grondslag. Jezus Christus legde als kundig bouwmeester een fundament met de opdracht daarop zijn gemeente te bouwen, waarin Hij wonen wil, zijn tempel, een geestelijk huis. Bij de bouw laten we ons aansporen door de opdracht van onze Heer: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Liefde die eenheid zoekt is een opdracht van de Heer. Door die liefde wordt zijn huis gebouwd.

Schoolvereniging Veendam - Winschoten

De Leilinde is opgericht in 1985. Op de Leilinde staat de Bijbel, als het onfeilbare woord van God, centraal.

We willen ons inzetten om de kinderen te scholen in het omgaan met de Bijbel en in het verlengde daarvan in het leven als kinderen van God. Deze scholing willen we geven, maar ook ontvangen.

Burg H.J. Wichersstraat 14,

9671 JA Winschoten.

Mail: gbsdeleilinde@vgponn.nl

0597 - 422953.

ANBI

zie link

AVG

zie de link naar het document.

Privacyreglement internet kerkdiensten:

1. De uitzendingen worden met beeld en geluid uitgezonden via YouTube.
2. In de hal en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat de kerkdiensten worden vertoond via het internet.
3. Beelden bevatten doorgaans een totaalbeeld, de gebeurtenissen tijdens de dienst en als afsluiting het orgel of een totaalbeeld van de vertrekkende bezoekers.
4. Personen die de kerkdiensten bezoeken worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
5. Personen in het liturgisch centrum kunnen herkenbaar in beeld komen.
6. Alleen de kerkdiensten worden opgenomen en uitgezonden. Uitvaart- en trouwdiensten kunnen alleen op verzoek en met toestemming van betrokkenen worden uitgezonden.
7. Een exemplaar van dit reglement wordt in de hal van de kerk geplaatst en gepubliceerd op de website.

Links:

www.GKV.nl

www.steunpuntliturgie.gkv.nl

www.eenr.nl

www:drenthemission.nl

Vanuit de zending nemen we deel aan Drenthe Mission sinds 2015.

www.diaconaalsteunpunt.nl

 

www.cgkwinschoten.nl

www.meldpuntmisbruik.nl

www.idp-oldambt.nl

De doelstelling van het IDPO is het bieden van ondersteuning (diaconie) aan alle mensen in nood in burgerlijke gemeente Oldambt.

www.ditkoningskind.nl

Kerk ben je samen. Dat geloven wij. Want God geeft mensen aan elkaar om samen dichter bij hem te komen. Hij wil iedereen gebruiken en een plek geven in Zijn gemeente. Daarom wendt Dit Koningskind graag haar expertise en kennis aan om te inspireren en te motiveren tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder mens nodig is in Gods gezin. Wij zijn er voor iedereen in de kerk. Onze grondslag is de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Wij zijn er voor toerusting, advies, voorlichting en op andere manieren. We denken graag mee!

www.redeenkind.nl

Onze missie: Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. We kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat wij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in onze aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien.

www.steunpuntkerkenwerk.nl

Vereniging Steunpunt Kerkenwerk (SKW) adviseert kerken in hun rol als “werkgever” en beheerder.

www.bijbelgenootschap.nl

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814.

www.bijbelcursus.nl

Als u meer wilt weten over de inhoud van de bijbel en het christelijk geloof, dan bent u hier op de juiste plek. 

 

www.praktijkcentrum.org

Praktijkcentrum inspireert en ondersteunt gemeenten en gemeenteleden met trainingen, begeleiding en toerustingsactiviteiten.

www.geloof.nu

GELOOF.NU is een methode voor geloofsonderwijs. Dat betekent dat jongeren veel leren over God en zijn woord. Maar dat ze ook spreken over hoe je gelooft, over de praktijk van het leven als kind van God.

www.vragenovergeloven.nl

Wij zijn christenen die: van harte geloven in God; graag anderen op transparante wijze antwoord geven op vragen over geloven; gelovigen helpen een positief verschil te maken in hun omgeving; anderen helpen hun weg te zoeken naar God.

Visie (bron website GKv)

Verbonden met God, door het geloof, aan elkaar

VERBONDENHEID

Leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn door het geloof verbonden met elkaar en met God. God geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken. Deze kerkorde functioneert in tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten.

OMGANG

Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de Bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen dat hij als onze Vader in de hemel zijn weg gaat met zijn kinderen op aarde. Als leden van de kerkgemeenschap hebben we een gezamenlijke relatie met God en zo ook met elkaar. In de gemeenten helpen en stimuleren we elkaar in een levende verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

EERBIED

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven.

KERK EN MAATSCHAPPIJ

De GKv is een levende gemeenschap. Dat blijkt onder meer uit het werk dat de deputaatschappen doen. Daarnaast zijn veel leden van de kerken actief in politieke en maatschappelijke organisaties op allerlei gebieden.